VAR MISINIZ İMAN TESTİNE ?

VAR MISINIZ İMAN TESTİNE ?

VAR MISINIZ İMAN TESTİNE ?

VAR MI AYNA KARŞINA GEÇMEYE CESARETİNİZ ?

📌 Müminler ancak Allah`a kulluk ederler. O`ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur. (Fatiha Suresi, 1-7; Nisa Suresi, 36)

📌 Atalarına körü körüne uymazlar. Kur’an-ı Kerim`e göre hareket ederler. (İbrahim Suresi, 10; Hud Suresi, 62, 109)

📌 Allah`tan korkup-sakınırlar. Allah`ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. (Al-i İmran Suresi, 102; Yasin Suresi, 11; Tegabün Suresi, 15-16; Zümer Suresi, 23)

📌 Yalnızca Allah`a güvenirler. (Bakara Suresi, 249; Tevbe Suresi, 25-26)

📌 Allah`tan başka hiç kimseden korkmazlar. (Ahzab Suresi, 39)

📌 Allah`a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara herhangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. (Bakara Suresi, 172; İsra Suresi, 3; İbrahim Suresi, 7)

📌 Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah`ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı biçimde hizmetlerini sürdürürler. (Hucurat Suresi, 15; Bakara Suresi, 4)

📌 Kur’an-ı Kerim`e kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur’an-ı Kerim`e göre düzenlerler. Kur’an-ı Kerim`e göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. (Araf Suresi, 170; Maide Suresi, 49; Bakara Suresi, 121)

📌 Sürekli Allah`ı anarlar. Allah`ın herşeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah`ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. (Al-i İmran Suresi, 191; Rad Suresi, 28; Nur Suresi, 37; Araf Suresi, 205; Ankebut Suresi, 45)

📌 Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Ancak bu, insanlara karşı aciz görünmek ve ezik tavırlar sergilemek demek değildir. ) (Bakara Suresi, 286; Araf Suresi, 188)

📌 Herşeyin Allah`tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşa kapılmaz, her zaman serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe Suresi, 51; Teğabün Suresi, 11; Yunus Suresi, 49; Hadid Suresi, 22)

📌 Ahirete yönelmişler, asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar. (Nisa Suresi, 74; Sad Suresi, 46; Araf Suresi, 31-32)

📌 Sadece Allah`ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Maide Suresi, 55-56; Mücadele Suresi, 22)

📌 Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. (Mümin Suresi, 54; Zümer Suresi, 18)

📌 Tüm güçleriyle Allah adına inkarcılara, özellikle inkarcıların önde gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal Suresi, 39; Hac Suresi, 78; Hucurat Suresi, 15; Tevbe Suresi, 12)

📌 Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarına aldırmazlar, kınayıcıların kınamasından korkmazlar. (Maide Suresi, 54, 67; Araf Suresi, 2)

📌 Allah`ın dinini tebliğ etmek çeşitli biçimlerde insanları Allah`ın dinine davet ederler. (Nuh Suresi, 5-9)

📌 Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl Suresi, 125; Tevbe Suresi, 128; Hud Suresi, 75)

📌 Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Al-i İmran Suresi, 134; Araf Suresi, 199; Şura Suresi, 40-43)

📌 Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan Suresi, 17-18; Tekvir Suresi, 19-21; Maide Suresi, 12; Nahl Suresi, 120)

📌 Baskı ve zulüm görürler. (Şuara Suresi, 49, 167; Ankebut Suresi, 24; Yasin Suresi, 18; İbrahim Suresi, 6; Neml Suresi, 49, 56; Hud Suresi, 91)

📌 Zorluklara katlanırlar. (Ankebut Suresi, 2-3; Bakara Suresi, 156, 214; Al-i İmran Suresi, 142, 146, 195; Ahzap Suresi, 48; Muhammed Suresi, 31; Enam Suresi, 34)

📌 Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. (Tevbe Suresi, 111; Al-i İmran Suresi, 156-158, 169-171, 173; Şuara Suresi, 49-50; Saffat Suresi, 97-99; Nisa Suresi, 74)

📌 İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara Suresi, 14, 212)

📌 Allah`ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah, onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak, onları üstün kılar. (Al-i İmran Suresi, 110-111, 120; İbrahim Suresi, 46; Enfal Suresi, 30; Nahl Suresi, 26; Yusuf Suresi, 34; Hac Suresi, 38; Maide Suresi, 42, 105; Nisa Suresi, 141)

📌 İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa Suresi, 71, 102; Yusuf Suresi, 67)

📌 Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır Suresi, 6; Zuhruf Suresi, 62; Mümtehine Suresi, 1; Nisa Suresi, 101; Maide Suresi, 82)

📌 Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe Suresi, 83, 95, 123)

📌 İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab Suresi, 60-62; Haşr Suresi, 6; Tevbe Suresi, 14-15, 52)

📌 Birbirlerine danışarak (istişare ile) hareket ederler. (Şura Suresi, 38)

📌 İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf Suresi, 28; Tevbe Suresi, 55; Taha Suresi, 131)

📌 Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac Suresi, 41; Kasas Suresi, 79-80; Nahl Suresi, 123)

📌 İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara Suresi, 238; Enfal Suresi, 3; Müminun Suresi, 1-2)

📌 Çoğunluğa değil, Allah`ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam Suresi, 116)

📌 Allah`a yakınlaşmak, örnek bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide Suresi, 35; Fatır Suresi, 32; Vakıa Suresi, 10-14; Furkan Suresi, 74)

📌 Şeytanın etkisine girmezler. (A`raf Suresi, 201; Hicr Suresi, 39-42; Nahl Suresi, 98-99)

📌 İsraftan kaçınırlar. (Enam Suresi, 141; Furkan Suresi, 67)

📌 İffetli davranırlar ve Allah`ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun Suresi, 5-6; Nur Suresi, 3, 26, 30; Bakara Suresi, 221; Maide Suresi, 5; Mümtehine Suresi, 10)

📌 Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara Suresi, 143; Nisa Suresi, 171)

📌 Fedakardırlar. (İnsan Suresi, 8; Al-i İmran Suresi, 92, 134; Tevbe Suresi, 92)

📌 Temizliğe dikkat ederler. (Bakara Suresi, 125, 168; Müddessir Suresi, 1-5)

📌 Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat Suresi, 12)

📌 Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa Suresi, 128)

📌 Allah`tan bağışlanma dileyenlerdir. (Bakara Suresi, 286; Al-i İmran Suresi, 16-17, 147, 193; Haşr Suresi, 10; Nuh Suresi, 28)

📌 Yetimin Hakkını Kesinlikle Yemezler .(Nisa-2 )

📌 Yolda Kalmışlara Yardım ederler . (Bakara-177 )

📌 İnsanların Kusurlarını Affederler (Ali İmran- 134 )

📌 Yalnızca Allah’a Dayanıp Güvenirler .(Mücadele -10 )

📌 Yeryüzünde Alçak Gönüllü Olarak Yürürler (Furkan- 63)

📌 Yoksulluk Yüzünden Evlatlarını Öldürmezler .(En’am- 151)

📌 Hakk’ı Bile Bile Gizlemezler .(Bakara – 42)

📌 İnananlara ‘ Sen Mü’min Değilsin ‘ Demezler.” (Nisa – 94)

📌 Namuslarını ( Irzlarını ) Korurlar (Mü’minun – 5 )

📌 Anne Ve Babalarına Öf Bile Demezler .(İsra- 23)

📌 Zandan Ve Gıybetten Kaçınırlar .(Hucurat – 12)

📌 Ahidlerine ( Sözlerine ) Sadıktırlar .(Mü’minun – 8 )

📌 Zekatlarını Hakkıyla Verirler .(Bakara – 177 )

📌 Mü’minlere Karşı Alçak Gönüllüdürler .(Maide – 54)

📌 Darlıkta Ve Bollukta Da İnfak Ederler .( Ali İmran – 134)

📌 Gerçekten Felaha Kavuşanlardır .(Mu’minun – 1 )

📌 Allah’ın Ayetlerini Az Bir Menfaatle Değiştirmezler .(Ali İmran -199)

📌 Rasullerden Hiç Birini Birinden Ayırt Etmezler .(Bakara -136)

📌 Allah’ın Adı Anıldığı Zaman Kalpleri Ürperir .(Enfal- 2)

📌 Allah’a Asla Şirk Koşmazlar . ” (Furkan- 68)

📌 Zinaya Asla Yaklaşmazlar .(Furkan- 68)

📌 Namazlarını Huşu İçinde Ve Dosdoğru Kılarlar .(Mü’minun-2)

📌 Boş Şeylerden Tümüyle Yüz Çevirirler .(Mü’minun- 3)

📌 Mallarıyla Ve Canlarıyla Cihad Ederler .(Tevbe- 20)

📌 Cahillerle Asla Tartışmazlar (Furkan- 63)

📌 Kınayıcının Kınamasından Hiç Bir Zaman Korkmazlar . (Maide -54)

📌 Emanetlerine İhanet Etmezler .(Mu’minun- 8)

📌 Söz Verdiklerinde Sözünde Dururlar .” (Bakara -177)

( Bu araştırmayı çıktı alın ve karşısına artı veya eksi işareti koyup “Onlar” hitabına sizdeki karşılığını görün )

Selam, dua ve muhabbetle…

BİZE KIRGIN MISIN YA RESULALLAH?

Ocak 6, 2019

TÜRKİYE'DE NEDEN BU KADAR ÇOK MEAL VAR?

Ocak 6, 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir